วิสัยทัศน์ในองค์กรของเรา
บริษัท อีเอ็กพี กรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นในการทำงานอย่างแรงกล้า
องค์กรคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมใจะปฏิบัติงานด้านใหม่ๆ และตอบรับเทคโนโลยีใหม่ ในอนาคต
สร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่และรวดเร็ว
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
นำเสนอผลงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
สนุกกับการทำงานและกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์
©Copyright บริษัท อีเอ็กซ์พี กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 143/666 ถนนพระบรมราชชนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700